Trafikkommittén


Alltsedan trafikantföreningens första verksamhetstid har det funnits en trafikkommitté. Den har funnits sedan 1963 och är föreningens äldsta arbetsgrupp. Under åren 1964-1978 kompletterades trafikkommittén med en separat turlistekommitté innan grupperna sammanlades till en. Verksamheten i trafikkommittén inriktas främst att fortlöpande följa Waxholmsbolagets och andra rederiers trafikplanering. Att framföra medlemsföreningars och enskilda medlemmars propåer är en av trafikantföreningens och trafikkommitténs viktigaste uppgifter. Till kommitténs uppgifter hör att sammanställa detaljerade analyser samt nyheter i skärgårdstrafiken i artiklar som publiceras i föreningsbladet Skärgårdstrafikanten. Kontakter med skärgårds- och mälarrederier, politiska företrädare och medlemmar är en väsentlig del av kommitténs uppdrag.

Varje höst arrangeras ett trafikråd, ett möte för medlemmarna, presentationer med aktuella trafikämnen med representanter för rederier, kommuner eller andra intressenter. Trafikråden ger vanligtvis medlemmar möjlighet att dryfta trafikfrågor.