Sidan uppdaterad 2024-02-03

Trafikkommittén 2024

Nils Cronholm (sammankallande), Lars Berglöf, Britt Fogelström, Göran Grahn, Gunilla Söderqvist, Kjell Ljungberg och Janne Peterson

  • Se även Trafikråd för mer information vad trafikkommittén gör

Trafikkommittén 2023

2023-07-29 Tidningen Skärgården: Digitala semaforer - ett framtidsämne

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

T24:an publicerad så sent som 28/4 och såsom utlovat i senaste Skärgårdstrafikanten skall aktuella delar publiceras på trafikantföreningens hemsida.

Tyck till om nästa regionala trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län 2035


Rapport från infomöte 2023-01-19

Åtgärdsval tonnage, Sjötrafikutredningen del 2, trafikförvaltningen Region Stockholm

Agenda

  1. Åtgärdsval tonnage: Bakgrund och uppdraget, presentationen s. 4 - 7

  2. Metod och hantering av uppdraget, presentationen s. 8 - 12

  3. Preliminära slutsatser, presentationen s. 13 - 14

  4. Parallella processer och samverkan, presentationen s. 15

  5. Budgetuppdrag sjötrafik 2023, presentationen s. 16 - 17

  6. Frågor och medskick (se mötesanteckningarna s. 2 -3)Varje höst arrangeras ett trafikråd, ett möte för medlemmarna, presentationer med aktuella trafikämnen med representanter för rederier, kommuner eller andra intressenter. Trafikråden ger vanligtvis medlemmar möjlighet att dryfta trafikfrågor.

Att framföra medlemsföreningars och enskilda medlemmars propåer är en av trafikantföreningens och trafikkommitténs viktigaste uppgifter. Till kommitténs uppgifter hör att sammanställa detaljerade analyser samt nyheter i skärgårdstrafiken i artiklar som publiceras i föreningsbladet Skärgårdstrafikanten.

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier samt lokaltrafiken på land. Föreningen har verkat för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land. För att kunna fortsätta vårt arbete behöver vi bli många fler!

Kontakter med skärgårds- och mälarrederier, politiska företrädare och medlemmar är en väsentlig del av kommitténs uppdrag.

Synpunkter på sjötrafik mejlas till Trafikantföreningens kansli som vidarebefordrar meddelandet.

Aktuella frågor 2022

Se även fliken Remissyttranden 2021 för vidare info om föreningens remissytranden.

  • Trafikförvaltningens T22 (förändringar i kollektivtrafiken dec 2021 - dec 2021)
  • Framtidens sjötrafik: Region Stockholm och Trafikförvaltningen har skickat ut förslag till berörda kommuner och skärgårdsföreningar.
  • Trafikkommittén arbetar med att få igång trafiken till och från Östanå färjeläge, som plötsligt inför 2020 stängdes av trafikförvaltningen. Bryggan är populär med ca 9.000 resenärer (2014), har bussförbindelser och stor parkeringsplats.

Historik

Alltsedan trafikantföreningens första verksamhetstid har det funnits en trafikkommitté.

Det är föreningens äldsta arbetsgrupp och har funnits sen 1963.

Under åren 1964-1978 kompletterades trafikkommittén med en separat turlistekommitté innan grupperna sammanlades till en. Verksamheten i trafikkommittén inriktas främst att fortlöpande följa Waxholmsbolagets och andra rederiers trafikplanering.