Skärgårdens Trafikantförening bildades 1963 och är en partipolitiskt obunden, ideellt arbetande organisation som företräder alla trafikanter, hel- och deltidsboende eller turister i Stockholms Skärgård och Mälaren.

Föreningen har ca 1 500 enskilda medlemmar och därtill över 150 bryggföreningar, tomtföreningar och andra skärgårdsorganisationer.

Skärgårdens Trafikantförening är remissinstans i trafik- och skärgårdsfrågor och framför trafikanternas synpunkter på bl a trader, tider, båtar, biljettpriser och fraktpriser. 

Föreningen har flera arbetsgrupper, bl a en trafikkommitté som arbetar med spörsmål som rör skärgårdstrafiken och en bryggkommitté som är medlemmarna behjälplig bland annat vid ny- eller ombyggnation.

Trafikantföreningen samarbetar med trafikföretagen när det gäller planering av trafik och har löpande kontakt med myndigheter, rederier och lokaltrafiken på land.

I föreningens styrelse sitter representanter för alla passagerarkategorier, från olika delar av skärgården samt representanter från SIKO.

Föreningen verkar för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde som komplement till kollektivtrafik på land.

Skärgårdens trafikantförening ger ut Skärgårdsboken och arrangerar Skärgårdsbåtens Dag.

Skärgårdens trafikantförening arrangerar årligen flera medlemsmöten som behandlar aktuella frågor rörande trafik, bryggor eller föredrag.

Föreningens tidskrift, Skärgårdstrafikanten, med aktuella förenings-, trafik-, och skärgårdsfrågor utsändes till medlemmarna tre gånger per år.