Sidan uppdaterad 2024-03-13


Årsmöte 2024: onsdag 10 januari kl 18.30 i Hartwickska huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 C, ingång från gården (ändrad lokal till Stagneliusrummet).
Tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan — hållplats Krukmakargatan.

Kallelse samt årsmöteshandlingar i Skärgårdstrafikanten nr 4/23, v.51

Föredragningslistan:

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande och sekreterare för dagens förhandlingar

 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

 4. Fastställande att mötet stadgeenligt har blivit utlyst

 5. Godkännande av dagordning för mötet

 6. Verksamhetsberättelse (Se Skärgårdstrafikanten nr 4/23, sid 19-21) och ekonomisk redogörelse (Se Skärgårdstrafikanten nr 4/23, sid 22)

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Val av
  a) ordförande för ett år
  b) två vice ordförande för ett år
  c) övriga ledamöter som står i tur att väljas för två år 
  Se valberedningens förslag i Skärgårdstrafikanten nr 4/23, sid 23 

 10. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
  Se valberedningens förslag i Skärgårdstrafikanten nr 4/23, sid 23

 11. Fastställande av medlemsavgift för 2025, enskilda och organisationer.

  Styrelsens förslag 150 kr för enskilda och 350 för organisationer (oförändrat)

 12. Val av sammankallande och övriga i valberedningen

 13. Stadgeändring av §4 ÅRSMÖTE(ett första beslut togs på årsmötet 2023-01-11)

  "Årsmötet hålls senast den 31 maj och kallelse härtill sker senast 10 dagar i förväg i föreningens tidskrift Skärgårdstrafikanten, på föreningens hemsida eller genom skriftlig personlig kallelse.
  Medlemmarna kan därutöver kallas till möten när styrelsen anser detta lämpligt eller om lägst 50 medlemmar skriftligt uttryckt begäran därom.
  Räkenskapsår är kalenderår; 1 januari till 31 december.
  Förslag avsedda att upptas till behandling vid årsmöte skall senast 15 januari vara styrelsen tillhanda. Förslagsrätt tillkommer varje medlem som erlagt
  årsavgift aktuellt verksamhetsår."

  S
  e även Skärgårdstrafikanten nr 4/23, sid 21

 14. Ärenden anmälda till årsmötet

 15. Övriga frågor

 16. Avslutning

Programpunkten efter årsmötet blev tyvärr med kort varsel inställt:

 • Rapport om aktuella bryggfrågor i skärgårds- och pendelbåtstrafiken - Carina Hyllendahl, affärsförvaltare Sjö Infrastruktur hos Region Stockholms trafikförvaltning


Årsmöte 2023: onsdag 11 januari kl 18.30 i Hartwickska huset

Gästabudssalen, S:t Paulsgatan 39 A (ingång från gatan) tunnelbana Mariatorget, buss 55, 57 och 66, Timmermansgatan — hållplats Krukmakargatan.

Kallelse i Skärgårdstrafikanten nr 4/22, 2022-12-21

Program efter årsmötesförandlingarna: Anna Jidberg, Blidösundsbolagets VD och affärschef sedan försommaren 2022. Hon kommer att berätta om rederiet, framtidsplaner och visioner för verksamheten.

Tyvärr hade Anna Jidberg lämnat återbud med kort varsel, vi hoppas att programpunkten kommer med på Vintermötet onsdag 14/1 istället.

Årsmöteshandlingarna som pdf här!

Innehåll:

 • Föredragningslistan, sid 1
 • Verksamhetsberättelsen, sid 2-4
 • Förslag stadgeändring, sid 4
 • Resultat- och balans, sid 5
 • Valberedningens förslag till ny styrelse, sid 6

Föreningens stadgar 2016-04-19

Ny styrelse 2023

 • Justerat protokoll kommer att läggs upp här!
 • Styrelsen 2023, uppdaterad 2023-01-14

Årsmöte 2022-01-27, digitalt


Se också föreningens remissyttrande angående den framtida sjötrafiken samt riktlinjer för trafikbryggor HÄR!


 

Årsmöte 2021-01-28, digitalt

Årets brygga 2020 tillkännagavs på årsmötet. Det blev Karklö brygga som stod klar efter en rejäl upprustning där Trafikverket stod för 40% av kostnaden och Karklö bryggförening med resten.


Årsmöte 2020

Årsmöte torsdagen den 9 januari 2020 kl 18.30-21.00

Gästabudssalen, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39A.
Mer information samt kallelse till årsmötet finns i Skärgårdstrafikanten nr. 4/2019.

Foto: Nilla Söderqvist

SIKO:s Göran Lagerström berättar här kort om SIKO:s 50-åriga historia innan de fyra kortfilmerna, om skärgårdsbornas nu- och framtid, visades.

En av årsmötets deltagare, från Södra Stavsudda i mellanskärgården, rapporterar om årsmötet på Södra Stavsuddas Båtbryggeförenings hemsida.

Läs rapporten "Vi äro trafikanter..." via länken här!